Informace o mateřské škole


Název školy:
Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace

Sídlo školy:
Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno

Zřizovatel:
Statutární město Ústí nad Labem

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, č. tel. 607 510 116
E-mail: reditelka@motylek-ul.cz, msmotylek.ul@volny.cz

Zástupkyně ředitelky:
Jitka Nováková, č.tel. 724 311 732
E-mail:  zastupkyne@motylek-ul.cz

Vedoucí školní jídleny a ekonomka 
Věra Tesárková, č. tel. 727 805 907
Email: Tesarkova.motylek@seznam.cz

Vedoucí školní kuchyně:
Romana Weissová

OZNAČENÍ POVĚŘENCE:

Ing. Martin Kolář

Kontaktní údaje na pověřence:

 email: gdpr-po@metropolnet.cz  

 telefon: + 420 777 150 317

 

4 věkově smíšené třídy:

duhový motýlek:    
Bc. Markéta Zupková
Mgr. Šárka Kocůrková

modrý motýlek:
Vladislava Cachová
Michaela Brožová Englová

žlutý motýlek:        
Evženie Jelínková
Zuzana Kohoutová

oranžový motýlek:  
Bc.Věra Klabíková
Jitka Nováková - zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší - ředitelka, doplňuje úvazek statutární zástupkyně ředitelky


Provoz MŠ:
6.00 - 17.00 hodin

Děti se scházejí zpravidla v době od 6.00 do 8.00 hodin, odpoledne se rozcházejí v době od 14.30 do 17.00 hodin.
Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 - 12.45 hodin
 Další informace o MŠ:

Mateřská škola Motýlek se nachází se v sídlišti Krásné Březno Objekt mateřské školy se skládá ze dvou pavilonů, které jsou spojeny jednopatrovou budovou – hospodářským pavilonem.

Oba dva pavilony jsou dvoupodlažní, v každém z nich jsou umístěny dvě třídy, jedna v přízemí a druhá v 1. patře. V každém podlaží máme šatnu pro děti, umývárnu se sprchovým koutem a sociálním zařízením, třídu a hernu a také kuchyňku, která slouží k výdeji jídla. V hospodářském pavilonu se nachází školní jídelna, kancelář ředitelky školy, kancelář ekonomky školy a sklady.

Mateřská škola je obklopena pěknou zahradou. Zahradu postupně vybavujeme novými herními prvky, jako je věžička se skluzavkou, pružinová houpadla, pohyblivá lávka, máme postaven nový zahradní altán, který je pro při pobytu venku děti zázemím.

Na zahradě máme dvě pískoviště a  v zahradní místnosti pro děti sociální zařízení.

Třídy a rozdělení dětí do tříd

Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd. Všechny třídy jsou zaměřeny všeobecně, nejsou specifikovány podle zaměření. Děti mají možnost rozvíjet se podle přání rodičů a podle svého specifického zaměření a talentu v odpoledních zájmových kroužcích a nebo v rámci dopoledních aktivit (v tzv. nadstandartní činnosti), které vyučují paní učitelky naší mateřské školy. Do tříd jsou děti rozdělovány na základě volby rodičů, jsou zohledněny sourozenecké a kamarádské vztahy a to tak, aby mohly být zařazeny do jedné třídy se sourozenci či dětmi, které se znají.

 

Úloha a cíl mateřské školy

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu, který je závazný pro všechny organizace poskytující předškolní vzdělávání. Hlavním cílem mateřské školy je navazovat na rodinnou výchovu a doplňovat ji, vytvářet podmínky a podnětné prostředí pro fyzický, psychický a emocionální vývoj každého dítěte a připravovat dětem dobré základy pro další vzdělávání a vstup do základní školy. Dalším důležitým cílem je přistupovat ke každému dítěti individuálně podle jeho potřeb a neustále zkvalitňovat činnost školy a spolupráci s rodiči a ostatními institucemi ve prospěch rozvíjení dětí.

 

Vzdělávací program mateřské školy

Předškolní vzdělávání na naší mateřské škole je uskutečńováno podle vlastního školního vzdělávacího programu "Co se děje? to chci znát, všechno kolem sebe ponávat." , který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program konkretizuje podmínky, pravidla a obsah předškolní podle konkrétních podmínek mateřské školy Motýlek. Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních vzdělávacích programů, podle nichž probíhají činnosti na jednotlivých třídách.

 

Spolupráce mateřské školy s ostatními institucemi

Rodina je pro dítě základní institucí a nejdůležitějsím vychovatelem, za výchovu dítěte nese odpovědnost. Mateřská škola na rodinné výchově staví, doplňuje ji. V zájmu rovnoměrného  rozvíjení dítěte je spolupráce mateřské školy s rodinou nejvýznamnější, je hlavním pilířem činnosti mateřské školy pro individuální rozvíjení každého dítěte.

Spolupráce tedy probíhá:

s rodiči
v každodenním osobním kontaktu pí. učitelek a rodičů, dále na třídních schůzkách a v individuálních konzultačních dnech rodičů v mateřské škole, při akcích školy a také na úrovni samostatného registrovaného Sdružení rodičů a přátel školy – voleného sedmičlenného výboru rodičů

s Pedagogicko–psychologickou poradnou v Ústí nad Labem - Krásné Březno 
pravidelně spolupráce při posuzování školní zralosti dětí - mimo jiné i osobními návštěvami kmenové psycholožky v naší škole a její pozorování samostatného projevu dětí v jednotlivých činnostech

se ZŠ:
hospitacemi předškolních dětí v 1. třídách v ZŠ Husova
při vzájemných vystoupeních s hudební a taneční tématikou
návaznost naší taneční činnosti mažoretek – možnost pokračování v ZŠ Husova

se zřizovatelem - Magistrátem Města Ústí nad Labem

Mezi další spolupráci můžeme řadit spolupráci s Domovy důchodců v Ústí nad Labem, s Krajským kulturním střediskem v Ústí nad Labem, spolupráci s Krajskou hygienou v Ústí nad Labem a pediatry dětí a v neposlední řadě spolupráce v rámci projektové činnosti s dlašími mateřskými školami nejen v našem regionu a s osttaními organizacemi zapojenými do projektů.

 

Přijímání dětí do mateřské školy

V jarních měsících (převážně v dubnu nebo v květnu) vyhlašuje ředitelka školy zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě předem stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ.

 

aktualizace 1.2.2021


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.