Úvodní stránka » Povinně zveřejňované informace » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název:

Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 785/26, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Statutární město Ústí nad Labem, 400 01 Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, IČO 00081531, okres Ústí nad Labem zřídilo s účinností od 1. 1. 2000 příspěvkovou organizaci Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Kepleova 782/26, příspěvková organizace,  IČ 70200998 a vydalo o tom zřizovací listinu dne 15. 11. 1999 a změnu zřizovací listiny ze dne 23.12.2003. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou. Počet tříd: 4, počet dětí: 112, počet zaměstnanců: 14

4. Kontaktní spojení

 4.1 Kontaktní poštovní  adresa: Mateřská škola Motýlek, Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem

 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Mateřská škola Motýlek, Keplerova 782/26, Ústí nad Labem 

 4.3 Úřední hodiny: pondělí a středa 10:00 - 11:30 nebo dle dohody

 4.4 Telefonní čísla:     47 550 0030   pevná linka
                                    607 510 116   ředitelka školy
                                    724 311 732   zástupkyně ředitelky školy

 4.5 Číslo faxu: není

 4.6 Adresa internetové stránky: www.motylek-ul.cz

 4.7 Adresa e-podatelny: msmotylek.ul@volny.cz

 4.8 Další elektronické adresy: reditelka@motylek-ul.cz
                                                
zastupkynereditelky@motylek-ul.cz    
ekonomka@motylek-ul.cz                               

5. Případné platby lze poukázat: ČSOB č. účtu 161452235/0300

6. IČO: 70200998

7. DIČ: 

8. Dokumenty

 8.1 Seznam hlavních dokumentů:

   Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

  Školní řád

  Směrnice Úplata za vzdělávání

  Školní vzdělávací program "Co se děje, to chci znát, všechno kolem poznávat" - zveřejněn v mateřské
  škole v chodbě vstupu rodičů při placení MŠ a na požádání u učitelek každé třídy.

  8.2 Rozpočet školy:

  Příspěvek na provoz školy poskytuje zřizovatel, platy zaměstnanců jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

  2016

  2017

  2018

  2019

  střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020

střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021

9. Žádosti o informace

Informace lze získat ústně či písemně na adrese: Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace nebo elektronicky na adrese msmotylek.ul@volny.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a podněty lze podávat písemně nebo elektronicky na výše uvedené adresy (viz bod 9)

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese: Keplerova 782/26, 400 07 Ústí nad Labem

12. Formuláře

Formulář Žádost o poskytnutí informace zde

Formulář Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů nejsou vydány

14. Předpisy

 14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 14.2 Vydané právní předpisy - neexistují

15. Úhrady za poskytování informací

 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - viz Příloha č. 24/2017 Směrnice o svobodném
                                                                              přístupu k
informacím zde

 15. 2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací - nemáme

16. Licenční smlouvy - neexistují

17. Výroční zpráva:

2015

2016

2017

2018

 

Připomínky

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

ZÁPIS DĚTÍ, informace zde

UZAVŘENÍ MŠ V LÉTĚ

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Výběr stravného a úplaty duben 2019:
17. a 18. 4. 2019

 

Novinky

Videogalerie

7.5.2018

Výsadba nových stromů na zahradě školky

Zajímá Vás co mají dnes děti dobrého?

30.10.2018

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.

archivProjekty

Představení našich projektů
Děkujeme...

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu...