Úvodní stránka » COVID-19 » Provoz mateřské školy od září 2020 s ohledem na Covid-19

PROVOZ ŠKOLY S OHLEDEM NA NÁKAZU COVID-19

Vážení zákonní zástupci,

 z dosavadních zkušeností vyplývá, že účinnou metodou, jak zastavit šíření nákazy, je důsledné dodržování hygienických návyků a preventivních opatření.

Mateřská škola  zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod. V případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zvýšení teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu či celková slabost) nevoďte do mateřské školy své dítě a informujte ošetřujícího lékaře.

Dítě, které navštívilo mateřskou školu a vykazuje i jeden z příznaků, musí být ze školy zákonným zástupcem vyzvednuto.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dětí, které vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

V rámci předcházení a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19, voďte do mateřské školy děti a též děti vyzvedávejte z mateřské školy pouze v doprovodu jedné osoby (vyjma situací, kdy chodí společně oba zákonní zástupci dítěte).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního  onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

     -   příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě spolu se zákonným zástupcem není vpuštěno do budovy školy,

    -    příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené     
         samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/ s
         ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/.

    -    ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
         postupu.

Roušky - v budově školy není povinnost nosit roušky. Avšak doporučujeme, aby děti měly na značce pro případ potřeby čistou roušku.
Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu.

Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako je rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do mateřské školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovina dětí alespoň jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého pracoviště.

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávaly součástí jedné skupiny.

 

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

 

Způsob realizace distančního vzdělávání

▪ škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření

▪ realizována bude pomocí pracovních sešitů, které jsou využívány v rámci „Motýlkovy školičky“

▪ dětem budou zadávány pracovní úkoly přes webové stránky školy či formou hromadných sms.

 
Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

  1. Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence (viz školní řád)
  2. Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19
  3. V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
  4. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.
  5. V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte mu nebude umožněn vstup do školy.

 

Manuál  MŠMT zde

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru zde

Nově vydaná metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách zde


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.

Aktuální akce

archív

AKTUÁLNĚ

Přání krásného léta

POZDRAV MLADŠÍM DĚTEM

UZAVŘENÍ MŠ V LÉTĚ

VÝŠE ÚPLATY ZA ČERVENEC A SRPEN 2021

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Virtuální prohlídka školky zde
Školka v době předkorovinarové, zde
Školka v době korovinarové zde

Pedagogická diagnostika ISophi


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.


Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandumProjekty

Představení našich projektů


Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.