Úvodní stránka » Kroužky » Informace ke stravování

Školní stravování

 Provozní řád školní jídelny do 31. 8. 2014, zde

§1 odst.2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v uvedené vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených ve výše uvedené vyhlášce. Z toho vyplývá: že jsou děti rozděleny do věkových skupin strávníků na dobu školního roku (od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku), ve kterém dosahují daného věku).

 

§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 107/ 2005 Sb.
Dítě v MŠ má právo denně odebrat:.
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzdělávání celodenně.
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno doplňkové jídlo je-li vzděláváno polodenně.

 

Upozornění:
Pokud dojde během roku ke zdražení cen potravin a energií, mateřská škola si tak vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku.

Výtah z řádu školní jídelny MŠ Motýlek:

 1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje vlastní školní kuchyně. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna dle platných vyhlášek o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami zdravé výživy.
 2. Změnu způsobu stravování (příklad:svačina + oběd na změnu: svačina + oběd + svačina) či opačně je možno uskutečnit pouze vždy od začátku nového měsíce a to opět písemně, písemné změny odevzdávají rodiče již pouze u vedoucí stravování.
 3. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. V případě odchodu dítěte z MŠ po obědě nemá dítě na odpolední svačinu nárok a nebude mu proto ani tato svačina započítána. Rodiče odchody dětí zapisují v sešitech na šatnách dětí a to nejpozději do 8.00 hodin ráno. Pokud by děti odcházely po obědě a odpolední svačinu dostávaly, byla by porušována výše uvedená vyhláška a hygienické normy (podmínky pro uchovávání a spotřebování potravin).
 4. Podávání vlastní stravy z domova je v předškolním zařízení nepřípustné.
 5. Ve výjimečných případech může řed. školy povolit výjimku (na základě lékařského potvrzení) a dítě s dietou se v MŠ stravovat nemusí. Rodič si může dítě vyzvednout před obědem.
 6. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. V případě odchodu dítěte z MŠ po obědě zapíše rodič na uvedený den odchod dítěte po obědě do sešitu nejpozději do 8.00 hodin ráno ten den, sešit je umístěn v šatně každé třídy, viz. bod č. 4.
 7. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačiny.
 8. V rámci „pitného režimu“ mají děti ve třídě po celou provozní dobu k dispozici nápoj. Mohou se tak napít dle vlastního pocitu žízně.
 9. Úhradu stravného mají rodiče možnost platit dvěma způsoby – buď v hotovosti u vedoucí stravovny a nebo bezhotovostní formou na účet mateřské školy.
 10. Stravné se platí dopředu nejpozději do 15. dne každého měsíc a to i v případě, pokud do MŠ dítě v uvedenou dobu nedochází – rodiče jsou povinni hradit stravování i v době absence dítěte.
 11. Vyúčtování - přeplatky za předchozí měsíc budou odečteny v následujícím měsíci.
 12. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.
 13. Variabilní symbol Vám při nástupu přidělí vedoucí školní jídelny.
  Číslo účtu MŠ Motýlek  pro bezhotovostní platbu:  161452235/0300


Výše plateb za stravné viz. sekce Platby 


aktualizováno dne 17. 8. 2014
Mgr.Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.

Aktuální akce

Den dětí

1. 6. 2020

archív

AKTUÁLNĚ

Třídní schůzky
8. a 10. září 2020

VÝBĚR STRAVNÉHO

8. 9. a 9.9.2020

PROVOZ ŠKOLY
S OHLEDEM NA COVID-19
Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.


Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandumProjekty

Představení našich projektů


Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.