Úvodní stránka » Vzdělávací program

Vzdělávací program školy

Školní vzdělávací program "Co se děje, to chci znát, všechno kolem poznávat" je vlastním programem naší mateřské školy, jehož zpracování vychází z legislativně stanoveného dokumentu pro mateřské školy - Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (a dále jen RVP PV).

Program "Co se děje, to chci znát, všechno kolem poznávat" je strukturován do čtyřech hlavních tematických bloků. Za hlavní tématické bloky jsme zvolili roční období, protože k nim mají děti velmi blízko. Souvisí s každodenní realitou života dítěte a dává jim tak možnost přirozenou cestou poznávat nové v přirozených souvislostech a tím se učit. Děti získávají své zkušenosti na základě prožitkového učení. Činnosti jsou učitelkou vedeny tak, aby probouzely v dětech touhu poznávat, pronikat do reality.

Hlavní vzdělávací TÉMATA:
1. Kouzelný podzim 
2. Zimní čas
3. Jaro je tu 
4. Prosluněné léto

 

HLAVNÍ ZÁMĚR programu
"Co se děje, to chci znát, všechno kolem poznávat":

  • vést vzdělávání dětí v souladu s vizí, mottem a  filozofií školy, v souladu se školním vzdělávacím programem a RVP PV

  • vést každé dítě individuálně k osvojování si klíčových kompetencí, na jejichž základě získávají děti předpoklady potřebné do života a které jsou důležité pro jeho další učení, rozvoj a vzdělávání.

 

Hlavní cíle našeho školního vzdělávacího programu jsou koordinovány a dále rozpracovány se stanovenými  hlavními obecnými cíli podle RVP PV:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí


Další cíle školního vzdělávacího programu:

  • přiměřená fyzická, psychická a sociální samostatnost každého dítěte podle jeho indivduálních možností a potřeb

  • rozvoj všestranných schopností a talentu dítěte dle jeho individuality

  • smysluplné obohacování denního programu dítěte s dostatkem podnětů pro jeho další rozvoj a učení

  • stálé zkvalitňování vzdělávací činnsti v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání a novými trendy předškolního vzdělávání

  • prohlubování a zkvalitňování spolupráce s rodiči, školami, organizacemi a dalšími partnery


Zásady učitelky k naplňování vzdělávacích záměrů a cílů:
1. Poskytovat dítěti vhodné vzory chování
2. Dostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí dítěte
3. Vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a porozumění
4. Poskytovat dítěti dostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
5. Klást přiměřené nároky na dítě, převaha pozitivního hodnocení, pochvala
6. Poskytovat dostatek ochrany a osobního soukromí
7. Poskytovat dostatek motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
8. Všímat si i maličkostí v chování dítěte
9. Jednat vždy s dítětem důstojně, nezesměšňovat jej, neponižovat
10. Poskytovat dostatek příležitostí ke spolupráci a komunikaci s ostatními
11. Nezařazovat nezdravé soutěžení dětí
12. Jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému
13. Věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů
14. Maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie
15. Poskytnout dětem příležitost podílet se na vytvoření pravidel ve skupině

 

Učitelka vede děti tak, aby:
- vedla děti k samostatnému myšlení a jednání,
- dětem pomáhala osvojovat si základní postoje a hodnoty,
- rozvíjela jejich schopnosti učit se
- a byla jejich rovnocenným partnerem bez prvky autoritativního vedení.


V denním programu klademe důraz na to, aby průběh celého dne působil z hlediska dítěte jako HRA, při které je učitelka nejen kamarádem, ale současně taktním rádcem i přirozenou autoritou. Učitelka působí nenásilně, citlivě a vždy ponechává dětem dostatek prostoru. Zároveň respektuje zájem, individuální potřeby a vývojové zvláštnosti dítěte. Pestrou nabídkou různorodých činností rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti.
To vše dodává dětem duševní pohodu a možnost tvořivě rozvíjet a uskutečňovat své představy.

 

Ve svém programu nezapomínáme na talentované děti, kterým se individuálně věnujeme, nabízíme jim speciálně zaměřené činnosti, doporučujeme návštěvy kroužků. Individuální přístup věnujeme i dětem s odloženou školní docházkou. V oblasti spolupráce se zaměřujeme na spolupráci s rodiči, s pedagogicko-psychologickou poradnou a se základní školou.


Aktualizace 31.8.2018
Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.

Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.

Aktuální akce

PF 2020

2. 1. 2020

archiv

Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandumProjekty

Představení našich projektůDěkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.