Úvodní stránka » Vzdělávací program

Vzdělávací program školy

Školní vzdělávací program /a dále jen ŠVP/ "Barvičkami do pohody, do pohybu, do přírody" je vlastním programem naší mateřské školy, jehož zpracování vychází z legislativně stanoveného dokumentu pro mateřské školy - Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (a dále jen RVP PV).

Program "Barvičkami do pohody, do pohybu, do přírody" je strukturován do čtyřech hlavních tematických bloků. Za hlavní tématické bloky jsme zvolili roční období, protože k nim mají děti velmi blízko. Souvisí s každodenní realitou života dítěte a dává jim tak možnost přirozenou cestou poznávat nové v přirozených souvislostech a tím se učit. Děti získávají své zkušenosti na základě prožitkového učení. Činnosti jsou učitelkou vedeny tak, aby probouzely v dětech touhu poznávat, pronikat do reality.

Hlavní vzdělávací TÉMATA:
1. Podzim chystá barvičky pro kluky i holčičky
2. Zima bíle čaruje, mráz pod okny maluje
3. Jaro nese kočíček plný krásných kytiček
4. Léto žlutou barvičkou maluje zem celičkou

 

HLAVNÍ ZÁMĚR našeho vzdělávání:

"Veškeré úsilí pedagogů směřuje k tomu, aby si dítě osovojovalo základy klíčových kompetencí a bylo tak co nejlépe dle jeho individuálních možností všestranně připravené na vstup do ZŠ"

 

Hlavní cíle stanovené v našem ŠVP vycházejí z obecných cílů formulovaných v RVP PV a jsou dále koordinovány a rozpracovány v souladu s formulovanými požadavky v RVP PV.

Hlavní obecné cíle dle RVP PV:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí


Hlavní cíl našeho vzdělávacího programu: 

"Spokojený rodič a připravené dítě do další životní etapy"


Zásady učitelky k naplňování vzdělávacích záměrů a cílů:
1. Poskytovat dítěti vhodné vzory chování
2. Dostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí dítěte
3. Vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a porozumění
4. Poskytovat dítěti dostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
5. Klást přiměřené nároky na dítě, převaha pozitivního hodnocení, pochvala
6. Poskytovat dostatek ochrany a osobního soukromí
7. Poskytovat dostatek motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
8. Všímat si i maličkostí v chování dítěte
9. Jednat vždy s dítětem důstojně, nezesměšňovat jej, neponižovat
10. Poskytovat dostatek příležitostí ke spolupráci a komunikaci s ostatními
11. Nezařazovat nezdravé soutěžení dětí
12. Jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému
13. Věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů
14. Maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie
15. Poskytnout dětem příležitost podílet se na vytvoření pravidel ve skupině

 

Učitelka vede děti tak, aby:
- vedla děti k samostatnému myšlení a jednání,
- dětem pomáhala osvojovat si základní postoje a hodnoty,
- rozvíjela jejich schopnosti učit se
- a byla jejich rovnocenným partnerem bez prvky autoritativního vedení.

 

V denním programu klademe důraz na to, aby průběh celého dne působil z hlediska dítěte jako HRA, při které je učitelka nejen kamarádem, ale současně taktním rádcem i přirozenou autoritou. Učitelka působí nenásilně, citlivě a vždy ponechává dětem dostatek prostoru. Zároveň respektuje zájem, individuální potřeby a vývojové zvláštnosti dítěte. Pestrou nabídkou různorodých činností rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti.
To vše dodává dětem duševní pohodu a možnost tvořivě rozvíjet a uskutečňovat své představy.

 

Ve svém programu nezapomínáme na děti se speciálními vzdělávacími pořebami a na děti talentované, kterým se individuálně věnujeme a nabízíme jim speciálně zaměřené činnosti. Individuální přístup věnujeme i dětem s odloženou školní docházkou. V oblasti spolupráce se zaměřujeme především na spolupráci s rodiči, s pedagogicko-psychologickou poradnou a se základní školou.

 

Aktualizace 31.8.2019

 

 

 


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.

Aktuální akce

Den dětí

1. 6. 2020

archív

AKTUÁLNĚ

Výzva rodičům zde

Výběr stravného v lednu
12.1. a 13.1. 2021

Platby za leden 2021

PROVOZ ŠKOLY
S OHLEDEM NA COVID-19

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.


Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandumProjekty

Představení našich projektů


Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.